CSS 语法

实例


CSS 实例

CSS 规则由两个主要的部分构成:选择器,以及一条或多条声明: 选择器通常是您需要改变样式的 HTML 元素。 每条声明由一个属性和一个值组成。 属性(property)是您希望设置的样式属性(style attribute)。每个属性有一个值。属性和值被冒号分开。

CSS 实例

CSS声明总是以分号(;)结束,声明组以大括号({})括起来:
p {color:red;text-align:center;}
为了让CSS可读性更强,你可以每行只描述一个属性:
p
{
color:red;
text-align:center;
}
实例演示

CSS 注释

注释是用来解释你的代码,并且可以随意编辑它,浏览器会忽略它。 CSS注释以 "/*" 开始, 以 "*/" 结束, 实例如下:
/*这是个注释*/
p
{
text-align:center;
/*这是另一个注释*/
color:black;
font-family:arial;
}
 

我们需要您的支持

支付宝捐助

捐助记录

 • 操** 5.00 2019-7-2
 • 王** 23.33 2019-7-2
 • 吴** 10.00 2019-7-10
 • 竺** 0.10 2019-7-25
 • 童** 5.00 2019-7-30
 • 高** 10.00 2019-7-16
 • 孙** 10.00 2019-7-20
 • 刘** 1.00 2019-7-14
 • 王** 10.00 2019-7-26
 • 陈** 20.00 2019-7-20
 • 潘** 100.00 2019-7-8
 • 庾** 1.00 2019-7-27
 • 于** 50.00 2019-7-24
 • 李** 10.00 2019-7-7
 • 钟** 20.00 2019-7-16
 • 毛** 1.00 2019-7-3
 • 许** 10.00 2019-7-7
 • 吕** 0.80 2019-7-5
 • 爱心会员 0.29 2019-7-16
 • 郭** 10.00 2019-7-19
 • 贾** 20.00 2019-7-14
 • 李** 20.00 2019-7-14
 • 张** 1.00 2019-7-15
 • 陈** 10.00 2019-7-1
 • 黄** 20.00 2019-7-22
 • 时** 0.10 2019-7-7
 • 魏** 10.00 2019-7-28
 • 李** 0.70 2019-7-24
 • 冯** 0.30 2019-7-6
 • 石** 10.00 2019-7-30
 • 陈** 20.00 2019-7-25
 • 何** 20.00 2019-7-8
 • 成** 0.10 2019-7-1
 • 赵** 10.00 2019-7-4
 • 刘** 5.00 2019-7-2

扫一扫关注

Web前端中国